Wydawnictwo Czasopism Naukowych

Index Copernicus w ramach współpracy z otoczeniem naukowym proponuje również kompleksową współpracę wydawniczą. Oferta dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Redakcji. Obejmuje ona zarówno realizację procesu wydawniczego (w języku polskim, angielskim oraz innych), jak i proces komercjalizacji osiągnięć publikacyjnych w tym pozyskiwania reklamodawców. Prowadzone badania oraz posiadane doświadczenie w ewaluacji czasopism naukowych pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę praktyce.

Profesjonalne działania wydawnicze, wypracowane podczas dziesięcioletniego doświadczenia Index Copernicus w wydawaniu czasopism naukowych zakładają:

1. Opracowanie kompleksowej strategii wydawniczej ukierunkowanej na uzyskanie wskaźników cytowalności oraz uzyskanie wysokiej oceny w prowadzonych ewaluacjach, w tym, w ocenie MNiSW oraz indeksacji na liście filadelfijskiej (JCR).

2. Realizację przez Index Copernicus całego procesu wydawniczego zgodnie z międzynarodowymi standardami – z uwzględnieniem wydawania wersji elektronicznej czasopisma w języku angielskim (tłumaczenie, korekta, edycja, skład oraz publikacja). Umożliwi to Redakcji koncentrację na procesie pozyskiwania najlepszych artykułów naukowych.

3. Realizację procesu dystrybucji i promocji artykułów naukowych wśród jak najszerszego grona międzynarodowych odbiorców, w tym do naukowych baz danych, elektronicznych repozytoriów treści i odpowiedników naukowych na całym świecie – co przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji czasopisma, poprawy rozpoznawalności tytułu oraz zwiększenia wskaźników cytowalności.

4. Współpracę w oparciu o model biznesowy pozwalający czasopismu budować samodzielność finansową.

Wysoką jakość usług wydawniczych gwarantuje wieloletnie doświadczenie ICI w wydawaniu czasopism oraz zespół doświadczonych pracowników. Jednostki, które decydują się na przekazanie procesu wydawniczego ICI korzystają z fachowej wiedzy ekspertów z zakresu ewaluacji oraz promocji czasopism, dzięki dokładnej znajomości przepisów prawa regulujących działalność czasopism naukowych zarówno po stronie obowiązków jak i uprawnień. Współpraca, jaką realizujemy z naszymi partnerami dalece wykracza poza standardowe usługi wydawnicze, zapewniając dodatkowo:

• Analizę wskaźników i przygotowanie czasopisma do podnoszenia / utrzymania punktacji w prowadzonych ewaluacjach, w szczególności w parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapewniając jednocześnie bieżącą aktualizację i dostosowanie strategii wydawniczej do zmian zachodzących w ustawodawstwie krajowym, celem zapobiegnięciu utracie pozycji czasopisma do momentu indeksacji w bazie Web of Science.

• Znaczne ułatwienie w pozyskiwaniu autorów i recenzentów dzięki dostępowi do międzynarodowej bazy naukowców IC Scientists, w której zgromadziliśmy ponad 300 tysięcy profili naukowców z całego świata.

• Ułatwienie w nawiązaniu współpracy z zagranicznymi czasopismami branżowymi i jednostkami naukowymi – w bazie IC Journals Master List znajduje się ponad 22 000 czasopism z całego świata i ponad 5 000 jednostek naukowych.

Wśród czasopism, które powierzyły proces wydawniczy (kompleksowa usługa wydawnicza lub wydawanie wersji elektronicznej) ICI są czasopisma zarówno z listy B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i czasopisma z listy A posiadające wskaźnik Impact Factor znajdujące się na liście JCR (lista filadelfijska) m.in. „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” (przez kilka lat najwyższy wskaźnik Impact Factor wśród wszystkich polskich czasopism), „Postępy Mikrobiologii”, „Journal of Stomatology”, „Otolaryngologia Polska” i inne.

Naszym celem jest osiąganie wyznaczonych celów przy równoczesnym, zrównoważonym rozwoju partnerów.