ICI JML

Rosnące zainteresowanie bazą ICI Journals Master List mierzone coroczną liczbą zgłoszeń oraz liczba czasopism, które nie spełniły formalnych kryteriów wymaganych do procesu indeksacji, zainspirowało nas do stworzenia globalnej, powszechnej bazy czasopism naukowych ICI World of Journals. ICI Journals Master List pozostaje indeksacyjną bazą czasopism naukowych, które pozytywnie przejdą proces corocznej, wieloparametrycznej oceny i  otrzymają wskaźnik ICV (Index Copernicus Value).

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w której każdego roku oceniane są wszystkie periodyki, spełniające formalne kryteria indeksacji. Do procesu oceny mogą zgłosić się wszystkie czasopisma zarejestrowane w bazie ICI World of Journals.

Od ponad 10 lat w bazie ICI Journals Master List przeprowadzana jest kompleksowa ewaluacja czasopism naukowych, które zgłosiły się do oceny. W roku 2015 ponad 5 tysięcy periodyków przeszło pozytywnie proces ewaluacji. Jest on oparty na wielowymiarowej ocenie parametrycznej – ponad 100 kryteriów oceny podzielonych na odpowiednie obszary działalności czasopisma. Periodyki, które pozytywnie przejdą proces ewaluacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania w międzynarodowym środowisku naukowym.

W roku 2016 Index Copernicus wykonał (po raz pierwszych w historii krajowej nauko- i bibliometrii) kompleksowy projekt zliczenia cytowań publikacji przywołanych w polskich czasopismach naukowych w latach 2010-2015. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie ICI Journals Master List wyznaczyliśmy liczbę cytowań dla ponad 14 tysięcy czasopism naukowych (cytowalność), rozwiązując tym samym przeszło 6 milionów zapisów - pozycji bibliografii załącznikowej.

Czasopisma indeksowane w bazie, posiadające wyliczony na dany rok wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) mogą zamówić ozdobny certyfikat lub wykupić licencję na użytkowanie logo Index Copernicus.

ZASTOSOWANIE WSKAŹNIKA ICV

Wskaźnik ICV jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego. Został doceniony między innymi przez organy administracji publicznej, jednostki naukowe oraz inne podmioty związane z nauką. Wyniki ewaluacji czasopism w bazie ICI Journals Master List są wykorzystywane w jednostkach naukowych oraz placówkach sektora publicznego w Polsce, krajach Unii Europejskiej (Czechy, Rumunia, Bułgaria), a także innych krajach świata.

Wskaźnik ICV jest wykorzystywany w działalności:

• wydawców czasopism naukowych – w celu zapoznania się z oceną danego czasopisma naukowego, poznaniem jego mocnych i słabych stron, by podjąć działania, które pomogą zwiększyć cytowania i prestiż czasopisma oraz wydawnictwa;
• pracowników naukowych – chcących uzyskać informacje: w których czasopismach publikować artykuły naukowe oraz, które warto czytać, aby uzyskać rzetelne informacje potrzebne do prowadzenia badań naukowych;
• jednostek naukowych – zainteresowanych pozyskaniem informacji o mocnych i słabych stronach czasopism wydawanych w danej jednostce naukowej, co ma znaczenie przy przeprowadzaniu okresowej oceny pracowników naukowych;
• instytucji publicznych – wykorzystujących wskaźnik ICV jako jedno z kryteriów przydziału środków finansowych w obszarze nauki.