ICI SE

ICI Science Evaluation to rozwiązanie informatyczne pozwalające na estymację kategorii naukowej MNiSW w oparciu o informacje o osiągnięciach naukowych jednostki naukowej, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. ICI Science Evaluation umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i sprawozdawanie tych danych. Na podstawie zgromadzonych informacji, które są na bieżąco weryfikowane i walidowane, możliwe jest dokonanie przyszłej ewaluacji MNiSW jednostki wraz z kompleksową analizą na koniec każdego półrocza. System zakłada także wymianę danych z systemami zewnętrznymi oraz analizę wkładu poszczególnych pracowników do przyszłej oceny. System pozwala gromadzić wszystkie rodzaje zdarzeń ewaluacyjnych, które biorą udział w ocenie jednostki naukowej prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wdrożenie systemu ICI Science Evaluation umożliwia:

• Zgromadzenie w jednym miejscu kompletnych informacji o wszystkich osiągnięciach jednostki naukowej i poszczególnych jej pracowników. Informacje te mogą być następnie – w sposób zautomatyzowany – wykorzystane do wypełnienia ankiety jednostki naukowej, sprawozdań POL-on oraz w aplikacjach grantowych. System umożliwia automatyczną sprawozdawczość do MNiSW, do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i terminami.

• Weryfikację prawidłowości i kompletności informacji o osiągnięciach naukowych, co pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo pominięcia lub odrzucenia ważnych osiągnięć w procesie ewaluacji jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub w postępowaniach grantowych.

• Estymację punktacji dla poszczególnych osiągnięć naukowych w ewaluacji MNiSW w odniesieniu do zawsze aktualnych i zgodnych z obowiązującym stanem prawnym wykazów (np. wykaz czasopism punktowanych) i algorytmów.

• Estymację kategorii naukowej, na jaką może liczyć jednostka naukowa w przyszłej ewaluacji MNiSW na podstawie wypracowanych osiągnięć naukowych. Estymacja opiera się na algorytmach opracowanych przez ekspertów Index Copernicus.

• Monitorowanie wkładu poszczególnych pracowników w ocenę jednostki w ewaluacji MNiSW. Praca z systemem pozwala na wyłonienie tych obszarów w działalności naukowej, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, a mają potencjał do poprawy. Dostępne są definiowane raporty z możliwością ich drukowania.

• Bezstresowe przygotowywanie sprawozdań i aplikacji w postępowaniach konkursowych. System ICI Science Evaluation pozwala generować gotowe raporty i zestawienia zawierające osiągnięcia naukowe oraz przygotowywać dane do eksportu do systemów POL-on, PBN i innych.

Dostęp do zawsze aktualnych wykazów, list i algorytmów. Wszelkie zmiany dotyczące zasad parametryzacji nauki, w tym listy czasopism punktowanych MNiSW, algorytmy punktacji poszczególnych osiągnięć, algorytmy estymacji są niezwłocznie implementowane w systemie ICI Science Evaluation.

• Bezproblemową integrację z istniejącymi systemami informatycznymi jednostki naukowej. Index Copernicus zapewnia wsparcie w imporcie danych z innych systemów, w tym asystę techniczną. Dostępne są też protokoły Webservice pozwalające na eksport danych do systemów zewnętrznych.

• Otrzymywanie pełnego wsparcia ekspertów Index Copernicus. Codziennie do dyspozycji jednostki są eksperci Index Copernicus posiadający ponad pięcioletnie doświadczenie w ewaluacji nauki (bibliometrii, parametryzacji, ocenie czasopism itp.). Wszelkie problemy użytkowników są na bieżąco rozwiązywane.

System ICI Science Evaluation udostępniany jest w formule Software as a Service (SaaS). Jego pełne wdrożenie zajmuje od 2 do 6 tygodni (dokładny czas uzależniony jest od rozmiaru jednostki naukowej), a główny ciężar spoczywa na ICI.