Procedura weryfikacji czasopism pod kątem stosowania praktyk Predatory Journals

Od roku 2017 Index Copernicus wprowadził do procedury indeksacji w bazie ICI Journals Master List politykę przeciwdziałania stosowania praktyk Predatory Journals, gdzie czasopisma weryfikowane są pod względem pozytywnego przejścia przez zdefiniowane punkty kontrolne (więcej o zjawisku Predatory Journals). Eksperci Index Copernicus sprawdzają informacje zdeklarowane przez Redakcje w ankiecie ewaluacyjnej, dokonują oceny parametrycznej strony internetowej czasopisma, weryfikują przestrzeganie zasady transparentności i świadczenie rzetelnych usług redakcyjnych.

Każde czasopismo aplikujące o indeksację w bazie ICI Journals Master List podlega weryfikacji pod kątem przejawiania praktyk Predatory Journals.

Oprócz tego, w Paszportach Czasopism dostępny jest formularz kontaktowy z Zespołem Index Copernicus za pośrednictwem którego, każdy użytkownik bazy może zgłosić dane czasopismo do weryfikacji pod kątem stosowania w. w. praktyk.

Przesłankami skutkującymi uruchomieniem procedury weryfikacji wobec stosowania praktyk Predatory Journals są:

  potwierdzone zgłoszenia o nieświadczeniu przez Redakcje rzetelnych usług redakcyjnych,
•  publikacja informacji o indeksacji czasopisma w zaufanych bazach bibliometrycznych, którego to faktu nie udało się potwierdzić,
  publikacja wskaźników łudząco podobnych do metryk stosowanych przez zaufane bazy bibliometryczne,
  przewidywanie przez Redakcje bardzo krótkiego czasu od złożenia pracy do jej zrecenzowania i przyjęcia do publikacji (nawet kilka dni – tzw. rapid publications),
  publikowanie dużej liczby artykułów (nawet kilka tysięcy pozycji w ciągu roku),
  podawanie różnych (rozłącznych) informacji w różnych wersjach językowych stron internetowych,
•  generowanie różnych (rozłącznych) stron internetowych lub wydań elektronicznych dla poszczególnych krajów,
  prowadzenie agresywnej kampanii wśród naukowców w sprawie wysyłania prac, bądź udziału w konferencjach (call for papers),
  agresywne promowanie dobrego wizerunku czasopisma na forach internetowych.

W bazie ICI procedura weryfikacji stosowania praktyk Predatory Journals realizowana jest w trzech etapach:

1. Na pierwszym etapie weryfikacji wymaga się od Redakcji zdeponowania w bazie ICI World of Journals kompletnej informacji o zawartości poszczególnych wydań (zeszytów) opublikowanych w okresie min. dwóch lat poprzedzających rok oceny, w liczbie zgodnej z tą zdeklarowaną w ankiecie ewaluacyjnej oraz opublikowaną na stronie internetowej czasopisma. Upowszechnianie dorobku czasopisma w międzynarodowych bazach referencyjnych świadczy o gotowości Redakcji do poddania ocenie jakości publikowanych w czasopiśmie artykułów przez międzynarodową społeczność naukową.

2. Na drugim etapie weryfikacji oceniane są standardy recenzji naukowej obowiązujące w czasopiśmie. Rzetelna recenzja pełni podstawową rolę w procesie doskonalenia działalności naukowej. W związku z tym wymagane jest od Redakcji:
      • udostępnienie listy recenzentów, recenzujących artykuły opublikowane w czasopiśmie w ocenianym roku (lista powinna zawierać imię i nazwisko recenzenta, adres mailowy oraz afiliację),
      • udostępnienie pełnych treści recenzji artykułów opublikowanych w ocenianym roku wraz z historią dialogu recenzenckiego.

3. Trzeci etap weryfikacji to ocena ekspercka, w trakcie której Eksperci Index Copernicus sprawdzają zachowanie przez Redakcje zasady transparentności oraz analizują rzetelność świadczonych usług redakcyjnych.

Jeśli czasopismo pozytywnie przejdzie proces weryfikacji zostaje indeksowane w bazie ICI Journals Master List za dany rok. W przypadku, gdy Eksperci Index Copernicus uznają, że Redakcja rozpowszechnia fałszywe informacje, nie przestrzega zasady transparentności działań lub nie świadczy rzetelnych usług redakcyjnych dane czasopismo otrzyma odmowę indeksacji za oceniany rok, a jego Paszport zostanie oznaczony odpowiednim ostrzeżeniem (więcej o typach oznaczeń Paszportów).

Lista czasopism podejrzanych o stosowanie praktyk Predatory Journals, jak i tych, które nie przestrzegają zasady transparentności działań dostępna jest w bazie ICI World of Journals, na stronie https://journals.indexcopernicus.com/search/form. Zaawansowane narzędzia pozwalają na wyszukanie czasopism zarówno ze statusem Transparency Warning jak i Predatory Alert.