Параметризация научных достижений

Параметризация научных достижений является первым шагом системного внедрения научных достижений в социально-экономическую среду. Цель параметризации, проводимой Index Copernicus, – это описание научных достижений в единой универсальной и общедоступной форме, с помощью своеобразной структуры метаданных. Параметризованные (описанные) научные достижения могут быть затем эвалюированы (подвергнуты оценке, заключающейся в переводе описания данного научного достижения в баллы - в соответствии с принятой конвенцией). В научных базах данных Index Copernicus собирается и параметризируется информация о научных журналах, научных организациях, а также научных работниках и их достижениях. В информационных системах, служащих для эвалюации, обрабатываются характерные метаданные “эвалюационных событий” – отдельных видов активности, характерных для сегмента экономики, представляемый наукой. При параметризации мы используем наиболее перспективные достижения библиометрии или, в более широком смысле, – наукометрии.

➤ ICI Journals Master List

➤ ICI Science Evaluation

➤ Периодическая аттестация научных работников

➤ Система эвалюации научных достижений

 

 

  Rys 04akolo  Rys 05akolo  Rys 06akolo  Rys 07akolo
  ICI Journals Master List ICI Science Evaluation  Okresowa ocena pracowników naukowych  System Ewaluacji Dorobku Naukowego

Ocena pracownika jest niezbędnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierowania zespołem. Wyniki ewaluacji stanowią podstawę zarządzania jednostką i planowania ścieżek jej rozwoju. Eksperci Index Copernicus opracowali innowacyjny system służący ocenie pracowników naukowych. Wyjątkowość systemu wynika z odmiennego podejścia do ewaluacji. Skupiamy się głównie na stopniu realizacji strategii przyjętych przez jednostki naukowe. Dzięki temu kierownicy jednostek w przejrzysty sposób mogą zbadać wkład poszczególnych pracowników w proces rozwoju ich afiliacji oraz określić wielkość udzielanego im wsparcia w prowadzeniu badań. 

 

Oferta skierowana jest do wydawnictw naukowych, chcących  podnieść swoją jakość wydawniczą. Nasza baza rejestruje obecnie ponad 30 tysięcy czasopism naukowych z całego świata. Wszystkie przeszły pozytywnie wielowymiarową parametryzację Ekspertów Index Copernicus. Jako potwierdzenie pozytywnej oceny przyznajemy czasopismom wskaźnik liczbowy ICV (Index Copernicus Value). Dzięki indeksacji w naszej bazie czasopismo może otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny przeprowadzanej przez MNiSW.  Istnieje także możliwość uzyskania szczegółowego raportu z oceny. Konsultacje z Naszymi pracownikami oraz analiza raportu pozwalają na poprawę pozycji periodyku w rankingach czasopism naukowych.

Bazując na modelowym sposobie opisywania dorobku jednostek naukowych, stworzono System Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). Wdrożone rozwiązania pozwalają na zarządzanie danymi i spełnianie celów jednostek naukowych zgodnie z ustawami i rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Eksperci Index Copernicus pomogą dodatkowo w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami oraz w określeniu kierunków rozwoju przeprowadzanych badań. System dostępny jest online dla wszystkich interesariuszy odpowiedzialnych za kierowanie nauką. Począwszy od pracowników jednostek naukowych, aż do pracowników ministerialnych. 

To unikalne rozwiązanie pomaga usprawnić pracę jednostki naukowej, instytutu badawczego, uczelni wyższej oraz innej jednostki prowadzącej badania naukowe. System pozwala na bieżącą weryfikację, gromadzenie i przetwarzanie informacji o osiągnięciach jednostki. Eksperci Index Copernicus, w oparciu o przekazane dane, wykonują estymacje kategorii naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szacują punktacje dla poszczególnych osiągnięć naukowych. Nasze działania prowadzone są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.  

 

Wieloletnie doświadczenia Index Copernicus w zakresie parametryzacji wykorzystaliśmy do stworzenia Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), za pomocą którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce prowadzi ewaluację jednostek naukowych oraz ocenę czasopism naukowych.