LOGO ICI WOJ JPNbezpol

Paszport Czasopisma

W ramach ICI World of Journals każda Redakcja otrzymuje bezpłatny dostęp do systemu informatycznego, umożliwiającego prowadzenie Paszportu Czasopisma. Stanowi on nowoczesny sposób prezentacji periodyku naukowego w wirtualnym świecie. Redakcje ponad 45 tysięcy czasopism udostępniają naukowcom ze 150 krajów kompleksowe informacje dotyczące obszaru działalności, składu Redakcji czy prezentowanych w periodyku publikacji naukowych. Dzięki temu, naukowcy odwiedzający bazę ICI World of Journals w poszukiwaniu rzetelnych i wiarygodnych czasopism, uzyskują najbardziej aktualne informacje o danym periodyku.

paszport

W bazie ICI World of Journals dane o czasopismach prezentowane są w podziale na kilka sekcji. Poza informacjami na temat składu zespołu redakcyjnego, wydawcy, wersji online czy opisu, Redakcja może także umieszczać informacje o zawartości poszczególnych wydań. System pozwala na wprowadzanie informacji o publikowanych w czasopiśmie artykułach naukowych, streszczeń, pełnych treści w formacie PDF oraz bibliografii załącznikowej w sposób masowy (za pośrednictwem pliku XML) lub pojedynczo. Aktualność informacji prezentowanych w Paszporcie Czasopisma oraz dostępny bieżący dorobek publikacyjny zwiększa zasięg periodyku, a tym samym pomaga budować wskaźniki cytowalności. Umieszczenie metadanych oraz informacji o wkładzie autorów w proces powstawania artykułu naukowego, zapewnia naukowców odwiedzających naszą bazę o transparentności działań Redakcji. Dzięki wprowadzaniu kompletu informacji o publikacjach naukowych identyfikowane są cytowania czasopism zarejestrowanych w bazie ICI World of Journals.

Uzupełnij aktualne artykuły czasopisma

 

Reprezentant Czasopisma

Paszportem Czasopisma w bazie ICI Journals Master List zarządza jego Reprezentant. Do każdego czasopisma może zostać przypisany każdy pracownik danej Redakcji. Oprócz możliwości wprowadzania artykułów naukowych, Reprezentant Czasopisma posiada także uprawnienia do:

• dbania o aktualność informacji prezentowanych w jego Paszporcie,
• komunikacji z firmą Index Copernicus – na adres e-mail danego użytkownika przysyłane zostają wszystkie powiadomienia,
• składania corocznych ankiet ewaluacyjnej w bazie ICI Journals Master List,
• zamawiania produktów Index Copernicus.

Redakcje, które na bieżąco aktualizują Paszport Czasopisma prezentują swój dorobek naukowy ponad 70 tysiącom użytkowników ze 150 krajów każdego miesiąca, a tym samym:

paszport2

 Program zliczania cytowań

Index Copernicus jest jednym z podmiotów na świecie, który identyfikuje powiązania pomiędzy obiektami, a tym samym, w sposób maszynowy zlicza cytowania czasopism zarejestrowanych w bazie ICI World of Journals. W roku 2016 dokonaliśmy (po raz pierwszych w historii krajowej nauko- i bibliometrii) kompleksowy projekt zliczenia cytowań publikacji przywołanych w czasopismach naukowych w latach 2010-2015. Na podstawie bibliografii załącznikowej deponowanej przez zarejestrowane czasopisma zidentyfikowane zostały obecnie cytowania za lata 2010-2017, a kolejne są stale aktualizowane. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie ICI World of Journals wyznaczyliśmy liczbę cytowań dla ponad 14 tysięcy czasopism naukowych, rozwiązując tym samym przeszło 6 milionów zapisów pozycji bibliografii załącznikowej. Każda z zarejestrowanych Redakcji ma dostęp do szczegółowych raportów cytowań zawierających informacje między innymi o artykułach cytujących dane czasopismo, o czasopismach najczęściej cytujących, czy najczęściej cytowanych latach publikacji. Obecnie trwają prace rozwojowe nad udoskonalaniem narzędzi, a wskaźniki cytowań nie są jeszcze uwzględniane w metodyce oceny ICI Journals Master List.