Marketing Naukowy

Priorytetem Index Copernicus w działaniach z zakresu marketingu naukowego jest promowanie krajowych osiągnięć naukowych w międzynarodowym środowisku naukowym, a także otoczeniu biznesowym. Nawiązanie współpracy naukowej w wymiarze międzynarodowym pozwala polskim naukowcom szeroko promować koncepcje, badania oraz projekty powstałe w kraju, a także czerpać wzorce z najlepszych światowych rozwiązań, zyskując dzięki temu możliwość ich implementacji w codziennej pracy naukowej i badawczej. Dzięki takim działaniom Index Copernicus buduje naukową aktywność krajowych naukowców i badaczy, udowadniając, że polska nauka może być konkurencyjna na międzynarodowej arenie.

Index Copernicus oferuje jednostkom naukowym przygotowanie strategii i wsparcie promocji działalności naukowej prowadzonej przez daną jednostkę. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingu naukowego będzie wspierać również budowę wizerunku jednostki jako innowacyjnej, wyznaczającej krajowe, a nawet światowe standardy organizacji i działalności. Prowadzenie działań z zakresu marketingu naukowego i komunikacji wymaga wielowymiarowej i specjalistycznej wiedzy z powodu specyfiki, oczekiwań oraz dużego zróżnicowania odbiorców. Index Copernicus inicjuje i wspiera promocję działalności naukowej:

• Jednostek naukowych;

• Konsorcjów jednostek naukowych oraz konkretnych projektów naukowych;

• Organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego;

• Czasopism naukowych.

Kompleksowa strategia promocji działalności naukowej zakłada opracowanie indywidualnego planu dopasowanego do charakteru promowanej działalności oraz podmiotu lub jednostki będącej autorem promowanych osiągnięć. W ramach indywidualnie przygotowanego planu Index Copernicus proponuje zróżnicowane formy prezentacji promowanej działalności – od materiałów audiowizualnych poprzez mailingi oraz wykonanie dedykowanych poszczególnym projektom witryn internetowych, aż po przygotowanie publikacji informacyjnych lub naukowych opisujących dane przedsięwzięcie zgodnie ze standardami publikacji naukowych.