ICI JML

Procedura Indeksacji

 

Procedura oceny w bazie ICI Journals Master List

Formalne kryteria indeksacji

W celu zgłoszenia czasopisma do ewaluacji w bazie ICI Journals Master List Redakcja powinna:

• zarejestrować czasopismo w bazie ICI World of Journals, czyli utworzyć jego Paszport (dowiedz się więcej o rejestracji czasopisma),
• wypełnić i wysłać ankietę ewaluacyjną za oceniany rok do wyznaczonego terminu,
• udostępnić Ekspertom Index Copernicus wydania czasopisma z ocenianego roku.

Ankieta ewaluacyjna

W celu wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, po zalogowaniu się do systemu www.journals.indexcopernicus.com na konto Reprezentanta czasopisma należy wybrać zakładkę „Ankieta oceny ICI Journals Master List”. Ankieta podzielona jest na grupy pytań zgodnie z zakresem, którego dotyczą. Informacje wprowadzone do kwestionariusza oceny można edytować i zapisywać aż do momentu jej wysłania. Po wypełnieniu ankiety w 100%, w ostatniej zakładce przycisk „Wyślij ankietę” stanie się aktywny. Ankiety nie należy wysyłać drogą mailową lub pocztową.

UWAGA: Po wysłaniu ankiety możliwość dokonywania zmian w formularzu zostaje bezpowrotnie zablokowana. Prosimy o jej uważne wypełnienie i wysłanie po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe.

 

Wydania czasopisma

Warunek udostępnienia Zespołowi Index Copernicus wydań z ocenianego roku należy spełnić poprzez wprowadzenie do Paszportu Czasopisma pełnych treści artykułów opublikowanych w ocenianym roku (dowiedz się więcej o wprowadzaniu publikacji).

 

Wstępne warunki indeksacji

Aby czasopismo spełniało standardy indeksacji w bazie ICI Journals Master List musi posiadać:

• naukowy charakter - dominującą część artykułów opublikowanych przez czasopismo w dwóch latach poprzedzających rok wypełnienia ankiety stanowiły artykuły o charakterze naukowym tj. artykuły prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierające tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze polemicznym, przeglądowym jak również glosy i komentarze prawnicze.
• minimalną liczbę opublikowanych artykułów naukowych – uzależnioną od częstotliwości wydawniczej danego czasopisma.
• aktualny numer ISSN - czasopismo może funkcjonować w wersji drukowanej, posiadając numer ISSN, elektronicznej, posiadając eISSN lub obu. Wariant funkcjonowania czasopisma nie wpływa na ocenę czasopisma.
• czasopismo naukowe było wydawane przez cały rok podlegający ocenie parametrycznej - warunek ten oznacza, że Redakcja czasopisma powinna wydać tyle numerów periodyku, ile wynika z jego częstotliwości. Jeśli czasopismo powstało w ocenianym roku i jest np. kwartalnikiem, a zostały wydane tylko 2 jego numery, zapraszamy do oceny w kolejnym roku indeksacji.
• czynną i aktualną stronę internetową - jeśli czasopismo nie ma odrębnej od swojego podmiotu strony internetowej, za taką może być uznana strona Wydawcy czy uczelni, posiadająca oddzielną, szczegółową sekcję poświęconą czasopismu.
• opublikowaną procedurę recenzowania artykułów naukowych.

Brak spełnienia jednego z powyższych warunków skutkuje odmową indeksacji. Czasopisma, które nie spełnią warunków formalnych lub wstępnych nie mają wyliczonego aktualnego wskaźnika ICV, pozostają jednak pełnoprawnymi właścicielami Paszportu w bazie ICI World of Journals. Redakcje mogą na bieżąco uzupełniać dane o czasopiśmie, wprowadzać opublikowane artykuły oraz przystąpić do ewaluacji w kolejnym roku.

Proces oceny i wyniki ewaluacji

Po spełnieniu formalnych kryteriów indeksacji do wyznaczonego terminu, czasopismo zostaje poddane ewaluacji zgodnie z metodyką oceny w bazie ICI Journals Master List (dowiedz się więcej metodyce oceny).

Ewaluacja w bazie ICI Journals Master List w trybie standardowym jest bezpłatna. Proces oceny poszczególnych czasopism odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a jego wyniki publikowane są na jesieni. Wszelkie informacje o aktualnym statusie ewaluacji danego czasopisma widoczne są w jego Paszporcie, a także wysyłane są na konto email osoby będącej jego Reprezentantem.

UWAGA: Jeśli Redakcja czasopisma nie zdążyła zgłosić czasopisma do ewaluacji w standardowym, bezpłatnym trybie lub chciałaby poznać wyniki oceny w ciągu 14 dni, ma możliwość skorzystania z przyspieszonej ścieżki – Ewaluacji na Życzenie.