ICI JML

Procedura Indeksacji

Tylko periodyki zarejestrowane w bazie ICI World of Journals mogą przystąpić do procesu indeksacji w bazie ICI Journals Master List. Do zarządzania kontem czasopisma w ICI World of Journals został udostępniony specjalny system informatyczny. Czasopisma, które składały ankiety w latach ubiegłych posługują się tym samym loginem i hasłem. Czasopisma nowe prosimy o dokonanie rejestracji na stronie journals.indexcopernicus.com.

WARUNKI FORMALNE:

Aby zgłosić czasopismo do ewaluacji w bazie ICI Journals Master List należy:

1. Wypełnić ankietę ewaluacyjną za oceniany rok
W tym celu, należy zalogować się na konto czasopisma na stronie journals.indexcopernicus.com i wybrać zakładkę „Ankieta oceny ICI Journals Master List”. Ankieta podzielona jest na grupy pytań zgodnie z zakresem, którego dotyczą. Informacje wprowadzone w ankiecie można zapisywać i edytować aż do momentu jej wysłania. Po wypełnieniu ankiety w 100%, w ostatniej zakładce przycisk „Wyślij ankietę” stanie się aktywny. Ankiety nie należy wysyłać do Index Copernicus drogą mailową lub pocztową.

UWAGA: Po wysłaniu ankiety możliwość dokonywania zmian w formularzu zostaje bezpowrotnie zablokowana. Prosimy o uważne wypełnienie ankiety i wysłanie jej po upewnieniu się, że wszystkie wprowadzone do niej dane są prawidłowe.

2. Dostarczyć egzemplarze czasopisma do biura Index Copernicus:

a) Jeżeli czasopismo ukazuje się jedynie w wersji ELEKTRONICZNEJ można spełnić powyższy warunek na kilka sposobów:

• podać w ankiecie ewaluacyjnej adres strony internetowej, na której można znaleźć pełne treści czasopisma (wraz z danymi dostępowymi, jeśli treści są płatne),
• wprowadzić pełne treści artykułów w formacie PDF (wraz z metadanymi) opublikowane w ocenianym roku do Paszportu Czasopisma. W tym celu zaloguj się na konto czasopisma w zakładce „Wydania i zawartość”
• wprowadzić pełne wydania, które ukazały się w ocenianym roku, w formacie PDF, po zalogowaniu się na konto czasopisma w zakładce „Wydania i zawartość”.

b) Jeżeli czasopismo ukazuje się jedynie w wersji DRUKOWANEJ należy dostarczyć do biura Index Copernicus po jednym egzemplarzu każdego zeszytu wydanego w ocenianym roku (ul. Ogrodowa 10/9, 20-075 Lublin).

c) Jeżeli czasopismo ukazuję się w zarówno w wersji DRUKOWANEJ, jak i ELEKTRONICZNEJ, można zrealizować ten warunek w jeden z powyższych sposobów.

Potwierdzenie otrzymania przez nas egzemplarzy czasopisma można znaleźć w zakładce „Twoje czasopisma”, po zalogowaniu się na konto w bazie ICI World of Journals.

PROCES OCENY I WYNIKI EWALUACJI

Po spełnieniu powyższych warunków przez Redakcję, czasopismo zostanie poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List.

Ewaluacja w bazie ICI Journals Master List,w trybie standardowym jest bezpłatna i odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a wyniki publikowane są na jesieni. O zakończeniu procesu oceny Redakcja czasopisma jest informowana drogą mailową. Po przeprowadzonej ocenie otrzymają Państwo informację, wraz ze wskaźnikiem Index Copernicus Value (ICV) i linkiem do Paszportu Czasopisma w ICI Journals Master List. Aby otrzymać wyniki w ciągu 14 dni od spełnienia warunków formalnych, można zamówić Ewaluację na Życzenie.

Wynik oceny publikowany jest zawsze w Paszporcie Czasopisma na stronie journals.indexcopernicus.com oraz w Raporcie Rocznym publikowanym jesienią, po zakończeniu procesu oceny.

Po otrzymaniu wskaźnika ICV, Redakcja może zawrzeć umowę licencyjną na użytkowanie logo Index Copernicus oraz zamówić ozdobny Certyfikat, potwierdzający indeksację czasopisma w bazie ICI Journals Master List w danym roku. Posługiwanie się logo Index Copernicus na stronach internetowych czasopisma wskazuje, że jest indeksowane w naszej bazie oraz buduje międzynarodowy zasięg.