ICI JML

Metodyka oceny

1. OCENA INDEX COPERNICUS VALUE 2017 (ICV 2017)

Index Copernicus Value jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. O unikalnym charakterze oceny ICV decyduje fakt, iż umożliwia ona uporządkowanie listy czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List oraz daje – w rozszerzonej postaci – konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności.

W metodyce ICI Journals Master List jako funkcję celu działania czasopisma naukowego wskazujemy dotarcie z opublikowanym w czasopiśmie artykułem naukowym do jak największej liczby tych odbiorców (naukowców) na świecie, którzy z dużym prawdopodobieństwem będą mogli wykorzystać zawartość tego artykułu w swoich bieżących badaniach, jak również w publikacjach.

Jedynym uznanym dowodem na osiągnięcie przez czasopismo naukowe tak zdefiniowanego celu jest odnotowanie opublikowanego w tym czasopiśmie artykułu naukowego w innej publikacji naukowej – zacytowanie. Na dzień dzisiejszy nie istnieje kompletny system pozwalający na zidentyfikowanie, a następnie wyliczenie wszystkich cytowań artykułów naukowych we wszystkich innych wydanych pracach naukowych. Niezbędne stało się opracowanie modelu, który pozwoliłby na wytypowanie kluczowych parametrów, jakie powinno spełniać czasopismo naukowe, żeby skutecznie zwiększać wskaźniki cytowalności.

Na podstawie ponad 12 lat doświadczeń w ewaluacji czasopism naukowych opracowano model ICI Publishing Stars. Pozwala on na mierzenie osiągnięć redakcji czasopism naukowych w obszarach funkcjonalnych, które przekładają się na wzrost wskaźników dystrybucji czasopism naukowych oraz większą cytowalność. W im większym stopniu czasopismo spełnia kryteria modelu ICI Publishing Stars, tym szybciej rosną wskaźniki dystrybucji i cytowalność. 

Model ICI Publishing Stars wyróżnia następujące obszary funkcjonalne czasopisma naukowego:

• Standardy i Stabilność
• Digitalizacja
• Umiędzynarodowienie
• Kooperacja (w wymiarze przenikającym poprzednie)

W obszarach tych wskazano kryteria, których spełnienie zwiększa szansę na wzrost wskaźników cytowalności. Dla każdego z kryteriów można zidentyfikować działania, jakie redakcje czasopism powinny podjąć w celu zapewnienia zwiększania jakości czasopisma naukowego i siły jego oddziaływania.

Ocena ICV jest miarą mocy czasopisma naukowego – mówi o tym, jak szybko czasopismo będzie osiągać cel, tj. zwiększać cytowalność publikowanych w danym czasopiśmie artykułów. Im wyższa wartość ICV tym większe prawdopodobieństwo, że czasopismo w przyszłości będzie:

• zwiększać cytowalność publikowanych artykułów;
• otrzymywać coraz wyższe oceny w ramach przeprowadzanych ewaluacji czasopisma (w tym w ramach ministerialnej ewaluacji czasopism);
• otrzymywać coraz więcej interesujących manuskryptów z dużym potencjałem na zauważenie przez środowisko naukowe;
• przyciągać uznanych autorów oraz recenzentów;
• poprawiać swoją sytuację finansową (w tym m.in. pozyskiwać dodatkowe środki na prowadzenie działalności wydawniczej).

2. WARUNKI INDEKSACJI W ICI JOURNALS MASTER LIST

Warunkiem indeksacji czasopisma w bazie ICI Journals Master List jest spełnienie przez nie wszystkich warunków formalnych oraz warunków wstępnych.

Ocenie będą podlegały wyłącznie te czasopisma naukowe, które spełnią wszystkie warunki formalne:

• Rejestracja czasopisma w bazie ICI World of Journals - rozumiana jako założenie paszportu i uzupełnienie informacji dotyczących czasopisma
• Złożenie ankiety za rok, którego dotyczy ewaluacja
• Udostępnienie Index Copernicus wszystkich wydań z roku podlegającego ocenie:

Czasopisma, które nie spełnią warunków formalnych nie będą indeksowane w ICI Journals Master List.

Czasopisma, które nie spełnią warunków formalnych pozostaną pełnoprawnymi właścicielami paszportu w bazie ICI World of Journals - w tym będą mogły na bieżąco uzupełniać dane.

Kolejnym etapem ewaluacji jest weryfikacja spełnienia przez czasopismo warunków wstępnych:

• Naukowy charakter czasopisma
Dominującą część artykułów opublikowanych przez czasopismo w dwóch latach poprzedzających rok wypełnienia ankiety stanowiły artykuły o charakterze naukowym tj. artykuły prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierające tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.
• Aktualny numer ISSN
• Czasopismo naukowe było wydawane przez cały rok podlegający ocenie parametrycznej
• Czynna i aktualna strona internetowa czasopisma (w tym strona internetowa wydawcy, uczelni ze szczegółową sekcją poświęconą czasopismu)
• Opublikowana procedura recenzowania

Czasopisma naukowe, które spełnią warunki wstępne będą podlegały ocenie na podstawie analizy działalności czasopisma w roku, którego dotyczy ewaluacja.

Czasopisma, które w wyniku oceny parametryczne uzyskają dodatnią liczbę punktów:

• Otrzymają ocenę INDEX COPERNICUS VALUE (ICV) za rok, którego dotyczy ewaluacja.
• Będą indeksowane w bazie ICI Journals Master List od momentu wyznaczenia oceny do czasu ogłoszenia wyników kolejnej oceny (ocena czasopism w procesie indeksacji ICI Journals Master List odbywa się co rok)

Czasopisma, które nie spełnią warunków wstępnych lub w wyniku oceny nie uzyskają dodatniej liczby punktów nie będą indeksowane w ICI Journals Master List.

Czasopisma, które nie spełnią warunków wstępnych lub w wyniku oceny nie otrzymają dodatniej liczby punktów pozostaną pełnoprawnymi właścicielami paszportu w bazie ICI World of Journals – w tym będą mogły na bieżąco uzupełniać dane.

3. METODYKA OBLICZANIA OCENY ICV

Ocena ICV (Index Copernicus Value) jest sumą punktów z oceny dwóch komponentów:

• Jakości czasopisma naukowego
Mierzonej na podstawie poziomu spełniania kryteriów w poszczególnych obszarach funkcjonalnych czasopisma naukowego na podstawie modelu ICI Publishing Stars
• Siły odziaływania czasopisma naukowego 
Wyznaczonej na podstawie cytowalności czasopisma, która odzwierciedla intensywność, z jaką czasopismo zostało dostrzeżone w świecie naukowym (liczby lub wskaźniki cytowań bieżące) i dynamikę jego oddziaływania (zmiana wartości wskaźników lub liczby cytowań)

Rozdział punktów pomiędzy poszczególne grupy kryteriów pierwszego komponentu przedstawia się następująco:

• Standardy – 18 pkt
Profesjonalizm czasopisma, jego szaty graficznej, materiałów, publikowanie metadanych artykułów, zastosowanie standardów recenzowania, współpracy z naukowcami z zewnętrznych instytucji naukowych, braku konfliktu interesów – stanowią fundament, bez którego czasopismo nie zbuduje trwałego rozwoju.

• Czynna i aktualna strona internetowa czasopisma (w tym strona internetowa wydawcy, uczelni ze szczegółową sekcją poświęconą czasopismu)
• Podstawowe dane na okładce wersji drukowanej oraz w wersjach elektronicznych
• Metadane artykułów

• Słowa kluczowe w języku oryginalnym
• Słowa kluczowe w języku angielskim
• Afiliacje autorów
• Data przesłania/ akceptacji artykułu
• Oświadczenie autora o źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego

• Instrukcje dla autorów dotyczące

• Struktury artykułu
• Przygotowania piśmiennictwa

• Przejrzysty i estetyczny układ artykułów i całego czasopisma
• Publikacja procedury recenzowania
• Model recenzowania
• Procentowy udział recenzentów zewnętrznych
• Oświadczenie od autorów o:

• Oryginalności
• Wkładzie w powstanie artykułów
• Niewystępowaniu konfliktu interesów
• Źródłach finansowania badań przedstawionych w artykule lub powstania artykułu naukowego

• Stabilność - 4 pkt

• Częstotliwość wydawania czasopisma
• Lata nieprzerwanej działalności czasopisma

• Digitalizacja – 67 pkt
Dostępność czasopisma, wersje cyfrowe, repozytoria cyfrowe, gotowość do integracji z bazami danych, łatwość dostępu do publikowanych treści. Niespełnienie tych kryteriów może stanowić barierę blokującą rozwój czasopisma, spełnienie – impuls do rozwoju i wzmocnienia dotarcia do naukowców w kraju i za granicą.

• Zbieranie statystyk pobrań artykułów ze strony internetowej czasopisma
• Elektroniczny system wydawniczo‐edytorski
• Stosowane style bibliograficzne
• Wykorzystywanie narzędzi do zarządzania danymi bibliograficznymi
• Dostępność pełnych tekstów w Internecie
• Nadawanie numerów DOI artykułom naukowym
• Wydawanie w trybie "ahead of print" / "early birds"
• Format artykułów w Internecie
• Indeksacja w bazach naukowych
• Regularna indeksacja w ICI Journals Master List
• Zdeponowana w ICI World of Journals informacja dotycząca zawartości poszczególnych wydań (zeszytów) – metadane artykułów naukowych, w tym abstrakty, słowa kluczowe oraz bibliografia załącznikowa za okres 2 - 4 lat poprzedzających rok złożenia ankiety

• Uzupełnienie danych o zawartości i poddanie jej społecznej weryfikacji naukowców z całego świata jest jednym z podstawowych komponentów przeciwdziałania praktykom „predatory journals”.
• Na podstawie zdeponowanych w bazie ICI World of Journals danych o referencjach (bibliografii załącznikowej) poszczególnych publikacji zliczane będą cytowania. Czasopismom, które zdeponują dane o bibliografii załącznikowej udostępniane będą rozbudowane statystki cytowań.

• Umiędzynarodowienie – 28 pkt
Liczba wersji językowych, języki tytułów, abstraktów oraz słów kluczowych, umiędzynarodowienie współpracy naukowej redakcji czasopisma wpływają na rozwój współpracy międzynarodowej; zwiększają dotarcie, rozpoznawalność i siłę oddziaływania czasopisma naukowego. W nauce XXI wieku przemyślane, rzeczywiste umiędzynarodowienie czasopisma i (szerzej) nauki staje się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu – stale rosnącej liczby cytowań.

• Wersje językowe strony internetowej czasopisma
• Udział pełnych tekstów opublikowanych w językach kongresowych
• Tytuł i streszczenie wszystkich artykułów naukowych w języku angielskim
• Udział autorów z zagraniczną afiliacją
• Udział recenzentów z zagraniczną afiliacją
• Udział członków Rady Naukowej z zagraniczną afiliacją
• Udział autorów z zewnętrzną afiliacją
• Udział członków Rady Naukowej z zewnętrzną afiliacją

Ze względu na rozpoczęcie zliczania cytowań czasopism naukowych zarejestrowanych w bazie ICI World of Journals eksperci Index Copernicus zdecydowali się zastąpić dotychczasową ocenę ekspercką wskaźnikami przejrzystości:

• uruchomienie mechaniki recenzji środowiska naukowego
• uruchomienie procesu zliczania cytowań

Czasopismo może także otrzymać punkty ujemne (np. za opóźnienia wydawnicze lub wydanie numerów łączonych) – maksymalnie 4 pkt.

W ostatecznej ocenie przyjęto założenie, że suma punktacji z tytułu całego kryterium jakość czasopisma naukowego nie może przekroczyć 100 pkt.

Drugą częścią składową ICV jest ocena siły odziaływania czasopisma naukowego.

Siła oddziaływania czasopisma naukowego wyznaczana jest poprzez analizę trendów cytowalności w najważniejszych, międzynarodowych bazach.

• Cytowalność czasopisma
Oceniane czasopisma mierzone są z perspektywy wyznaczenia cytowań artykułów w nich zamieszczonych, ale także posiadania i wielkości współczynnika wpływu i innych wskazujących na liczbę cytowań.
• Dynamika cytowalności czasopisma 
Bardzo ważnym wymiarem oceny jest określenie dynamiki cytowalności czasopisma, czyli szeregu wskaźników autorstwa Index Copernicus mierzących wektor rozwoju czasopisma nadającego mu odpowiednie wagi i punktację.

4. ZASTOSOWANIE OCENY ICV

Ocena ICV może być wykorzystana przez szerokie grono odbiorców, wśród których można wyróżnić:

Wydawców czasopism naukowych – przede wszystkim w celu poznania pozycji danego czasopisma na tle periodyków o podobnej tematyce, a także słabych i mocnych stron czasopisma, co umożliwi podjęcie działań, które w efekcie końcowym pomogą zwiększyć cytowania i prestiż;
• Pracowników naukowych – w celu uzyskania informacji na temat tego, które czasopisma intensywnie pracują nad swoją jakością i będą w przyszłości zwiększać wskaźniki cytowalności, z którymi czasopismami warto nawiązać współpracę z dużym potencjałem na przyszłość;
Jednostki naukowe – w celu uzyskania informacji na temat tego, jakie słabe i mocne strony posiadają czasopisma naukowe wydawane w danej jednostce naukowej oraz jako komponent przeprowadzanej oceny okresowej pracowników naukowych;
Instytucje publiczne – ocena ICV może być wykorzystana jako jedno z kryteriów przydziału środków finansowych w obszarze nauki (np. na finansowanie działalności wydawniczej czasopism naukowych).